laitimes

#WTT Tunis Challenge #Yesterday's few games down, the youngsters were beaten to pieces, unbearable! The main force of national table tennis is strong, and the young general still needs to be tempered! National Table Tennis Today[Smoke.]

author:Tanabata is in finger 818

#WTT突尼斯挑战赛 #

After a few games yesterday, the young players were beaten to pieces, and it was unbearable to see!

The main force of national table tennis is strong, and the young general still needs to be tempered!

National Table Tennis Today[Fireworks]

17:00 Xue Fei vs Le Brun

17:35 Lin Gaoyuan vs Falke

17:35 Fan Siqi vs Zhang Rui

18:10 Zhao Zihao/ Xue Fei vs Zhuang Zhiyuan / Chen Jian'an

18:45 Ishi Rei / Takuka What VS Mori Kaori / Asuka Sasao

21:10 Zhang Rui / Kuman vs Nagasaki Miyu / Zhang Ben Miwa

Young general refueling, national table tennis refueling [refueling] [refueling] [refueling]

#WTT Tunis Challenge #Yesterday's few games down, the youngsters were beaten to pieces, unbearable! The main force of national table tennis is strong, and the young general still needs to be tempered! National Table Tennis Today[Smoke.]
#WTT Tunis Challenge #Yesterday's few games down, the youngsters were beaten to pieces, unbearable! The main force of national table tennis is strong, and the young general still needs to be tempered! National Table Tennis Today[Smoke.]
#WTT Tunis Challenge #Yesterday's few games down, the youngsters were beaten to pieces, unbearable! The main force of national table tennis is strong, and the young general still needs to be tempered! National Table Tennis Today[Smoke.]

Read on