laitimes

The men's singles round of 16 of the national championship has been announced, and the final of the eighth will begin at 12:30 noon today. Fan Zhendong vs Xue Feilin Gaoyuan vs Zhao Zihao Yu Ziyang vs Xu Hai Dongxiang

author:The most beautiful Chinese

The men's singles round of 16 of the national championship has been announced, and the final of the eighth will begin at 12:30 noon today.

Fan Zhendong vs Xue Fei

Lin Gaoyuan vs Zhao Zihao

Yu Ziyang vs Xu Haidong

Xiang Peng vs Chen Yuanyu

Liang Yanxi vs Xu Chenhao

Zhou Qihao vs Niu Guankai

Liu Dingshuo vs Sun Wen

Yuan Licen vs Zhou Kai

Who will win this singles championship in the end, my prediction is: Fan Zhendong

The men's singles round of 16 of the national championship has been announced, and the final of the eighth will begin at 12:30 noon today. Fan Zhendong vs Xue Feilin Gaoyuan vs Zhao Zihao Yu Ziyang vs Xu Hai Dongxiang
The men's singles round of 16 of the national championship has been announced, and the final of the eighth will begin at 12:30 noon today. Fan Zhendong vs Xue Feilin Gaoyuan vs Zhao Zihao Yu Ziyang vs Xu Hai Dongxiang
The men's singles round of 16 of the national championship has been announced, and the final of the eighth will begin at 12:30 noon today. Fan Zhendong vs Xue Feilin Gaoyuan vs Zhao Zihao Yu Ziyang vs Xu Hai Dongxiang

Read on