laitimes

2022 Australian Open Mixed Doubles Preview First Half: Rivaldi/Mentari, Chen Jianming/Lai Peijun, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Kim Won-ho/Jung Na-eun, etc

author:Badminton Archive

2022 Australian Open Mixed Doubles Preview

Top Half: Rivaldi/Mentale, Chen Jianming/Lai Peijun, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Kim Won-ho/Jung Na-eun, etc

Second half: Wu Shunfa/Lai Jiemin, Seo Seung-jae/Cai Youjie, Feng Yanzhe/Huang Dongping, Matthias/Boer, Xu Yongkai/Chen Weihan, etc

PS: Which pair do you like to win the championship? Without the blessing of IELTS, I hope Dongfeng can go to the end

2022 Australian Open Mixed Doubles Preview First Half: Rivaldi/Mentari, Chen Jianming/Lai Peijun, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Kim Won-ho/Jung Na-eun, etc
2022 Australian Open Mixed Doubles Preview First Half: Rivaldi/Mentari, Chen Jianming/Lai Peijun, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Kim Won-ho/Jung Na-eun, etc
2022 Australian Open Mixed Doubles Preview First Half: Rivaldi/Mentari, Chen Jianming/Lai Peijun, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Kim Won-ho/Jung Na-eun, etc
2022 Australian Open Mixed Doubles Preview First Half: Rivaldi/Mentari, Chen Jianming/Lai Peijun, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Kim Won-ho/Jung Na-eun, etc
2022 Australian Open Mixed Doubles Preview First Half: Rivaldi/Mentari, Chen Jianming/Lai Peijun, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Kim Won-ho/Jung Na-eun, etc
2022 Australian Open Mixed Doubles Preview First Half: Rivaldi/Mentari, Chen Jianming/Lai Peijun, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Kim Won-ho/Jung Na-eun, etc
2022 Australian Open Mixed Doubles Preview First Half: Rivaldi/Mentari, Chen Jianming/Lai Peijun, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Kim Won-ho/Jung Na-eun, etc
2022 Australian Open Mixed Doubles Preview First Half: Rivaldi/Mentari, Chen Jianming/Lai Peijun, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Kim Won-ho/Jung Na-eun, etc
2022 Australian Open Mixed Doubles Preview First Half: Rivaldi/Mentari, Chen Jianming/Lai Peijun, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Kim Won-ho/Jung Na-eun, etc

Read on