laitimes

Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,

author:Emily Entertainment

Love Bean's changeable bangs:

Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang, Zhang Jiayuan

Bangs can also unlock a different fashion style

Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,
Love Bean's changeable bangs: Ao Ziyi, Zan Duo, Chen Linong, Zhang Yunlei, Luo Yizhou, Lin Mo, Sun Yinghao, Duan Xingxing, Gan Wangxing, Zhu Zhixin, Zuo Hang, Zhao Yue, Yu Muyang, Zhao Xiaotang,

Read on