laitimes

Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin

author:Emily Entertainment

Idol Costume Styling Award:

Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin, Xiao Zhan

Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin
Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin
Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin
Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin
Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin
Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin
Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin
Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin
Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin
Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin
Idol Costume Styling Award: Zhang Yunlei, Yu Yan, Zhu Zhengting, Xia Zhiguang, Fan Chengcheng, Zhai Xiaowen, Ding Chengxin, Zhao Yue, Gao Qingchen, Ao Ziyi, Ren Hao, Gan Wangxing, Yao Chi, Yu Shuxin

Read on