laitimes

📆 The new drama launch calendar, 3 new dramas will be broadcast today [Long Drama Series] CCTV 1 & iQiyi ⇔ urban financial drama "City in the City" will be broadcast today, with 4 episodes for the first time [Figure 1-2].

author:The Great Demon King of Murray

📆 The new drama launch calendar, 3 new dramas will be broadcast today

【Long Drama Series】

CCTV 1 &⇔iQiyi urban financial drama "City in the City" started broadcasting today, with 4 episodes for the first time [Figure 1-2]

Bai Yufan, Yu Hewei, Xia Meng, Long Ni, Wang Xiao, Feng Jiayi starring, Yang Zishan, Wang Jinsong special starring, Chen Jin special starring, Tu Songyan, Zhang Shen guest starring in the human nature game financial anti-corruption drama

CCTV 8 & Tencent Video ⇔ urban emotional drama "Cheng Huan Ji" started broadcasting today, with the first episode [Figure 3-4]

Yang Zi and Xu Kai starring, Niu Junfeng special guest starring, Xu Lingyue, Zhang Yao starring, He Saifei and Yao Anlian friendship starring, Wu Yanshu special starring urban emotional drama

【Short Drama Series】

Tencent Video⇔ suspenseful romance drama "A Thousand Lies" will be broadcast today, with 6 episodes for the first time [Figure 5]

, Yang Yeming, Mai Tong, Sun Cailun, Zhai Yiying, Shangguan Jialu, Liu Yanchi starring in the short drama

📆 The new drama launch calendar, 3 new dramas will be broadcast today [Long Drama Series] CCTV 1 & iQiyi ⇔ urban financial drama "City in the City" will be broadcast today, with 4 episodes for the first time [Figure 1-2].
📆 The new drama launch calendar, 3 new dramas will be broadcast today [Long Drama Series] CCTV 1 & iQiyi ⇔ urban financial drama "City in the City" will be broadcast today, with 4 episodes for the first time [Figure 1-2].
📆 The new drama launch calendar, 3 new dramas will be broadcast today [Long Drama Series] CCTV 1 & iQiyi ⇔ urban financial drama "City in the City" will be broadcast today, with 4 episodes for the first time [Figure 1-2].
📆 The new drama launch calendar, 3 new dramas will be broadcast today [Long Drama Series] CCTV 1 & iQiyi ⇔ urban financial drama "City in the City" will be broadcast today, with 4 episodes for the first time [Figure 1-2].
📆 The new drama launch calendar, 3 new dramas will be broadcast today [Long Drama Series] CCTV 1 & iQiyi ⇔ urban financial drama "City in the City" will be broadcast today, with 4 episodes for the first time [Figure 1-2].

Read on