laitimes

#ITTF 45th week world ranking#November 8 world ranking: men's doubles: Yukiya Uda / Hayasuke Togami, K Carlson / Falke, Fan Zhendong / Wang Chuqin ranked in the top three. woman

author:Cold thoughts

#ITTF Week 45 World Ranking#November 8 World Ranking:

Men's Doubles: Yukiya Uda / Hayasuke Togami, K Carlson / Falke, Fan Zhendong / Wang Chuqin Top three.

Women's doubles: Wang Manyu / Sun Yingsha , Misei Ito / Hina Hayata, Ni Xialian / Denut finished in the top three.

Mixed doubles: Lin Yunru / Zheng Yijing , Wang Chuqin / Sun Yingsha, Lai Besson / Yuan Jianan Top three

#ITTF 45th week world ranking#November 8 world ranking: men's doubles: Yukiya Uda / Hayasuke Togami, K Carlson / Falke, Fan Zhendong / Wang Chuqin ranked in the top three. woman
#ITTF 45th week world ranking#November 8 world ranking: men's doubles: Yukiya Uda / Hayasuke Togami, K Carlson / Falke, Fan Zhendong / Wang Chuqin ranked in the top three. woman
#ITTF 45th week world ranking#November 8 world ranking: men's doubles: Yukiya Uda / Hayasuke Togami, K Carlson / Falke, Fan Zhendong / Wang Chuqin ranked in the top three. woman

Read on