laitimes

#CCTV Mid-Autumn Festival Gala Program Single Official Announcement #Whose Stage Is Everyone Most Looking Forward to? [Surprise] Ayunga, Sa Dingding, Li Yugang, Ling Hua, Wang Sutaki, Shang Wenjie, Jing Bairan, Tong Yao, Li Ronghao

author:Entertainment pickpocket sister

#央视中秋晚会节目单官宣 #

Whose stage do you most look forward to? [Surprise]

Ayunga, Sa Dingding, Li Yugang, Ling Hua, Wang Sutaki, Shang Wenjie, Jing Bairan, Tong Yao, Li Ronghao, Tan Weiwei, Song Jia, Li Yifeng, Huang Ling, Zeng Bite, Li Keqin, Hu Xia, Wang Zulan, Times Youth League, Liu Kaiwei, Mai Jiaxin, Zhou Shen, Liu Qihong, Jin Chen, Wan Qian, Zhou Dongyu, Wang Yibo, Mao Buyi, Mao Xiaotong, Tan Jianci, Zheng Jun, Li Yuchun, Wang Yaoqing, Shan Yichun, Cai Guoqing, Zhang Hanyun, Ouyang Nana, Na Ying, Sun Nan, etc

#CCTV Mid-Autumn Festival Gala Program Single Official Announcement #Whose Stage Is Everyone Most Looking Forward to? [Surprise] Ayunga, Sa Dingding, Li Yugang, Ling Hua, Wang Sutaki, Shang Wenjie, Jing Bairan, Tong Yao, Li Ronghao
#CCTV Mid-Autumn Festival Gala Program Single Official Announcement #Whose Stage Is Everyone Most Looking Forward to? [Surprise] Ayunga, Sa Dingding, Li Yugang, Ling Hua, Wang Sutaki, Shang Wenjie, Jing Bairan, Tong Yao, Li Ronghao
#CCTV Mid-Autumn Festival Gala Program Single Official Announcement #Whose Stage Is Everyone Most Looking Forward to? [Surprise] Ayunga, Sa Dingding, Li Yugang, Ling Hua, Wang Sutaki, Shang Wenjie, Jing Bairan, Tong Yao, Li Ronghao

Read on