laitimes

Tonight at 7 o'clock to lock the CBA All-Star Game with the starting lineup and each individual promotion finalist lineup is: South District Wu Qian, Sun Minghui, Zhou Peng, Gu Quan, Chen Yingjun, Wu Guanxi, Chen

author:Youth is presumptuous 64791085

Tonight at seven o'clock to lock up the CBA All-Star Game

Attached is the starting lineup and the finalists for each individual event

The bench lineup is:

Southern District Wu Qian, Sun Minghui, Zhou Peng, Gu Quan, Chen Yingjun, Wu Guanxi, Chen Linjian.

North District Jiang Weize, Tao Hanlin, Lin Tingqian, Zhang Fan, Yuan Shuai, Zhang Ning, Han Shuo.

Tonight at 7 o'clock to lock the CBA All-Star Game with the starting lineup and each individual promotion finalist lineup is: South District Wu Qian, Sun Minghui, Zhou Peng, Gu Quan, Chen Yingjun, Wu Guanxi, Chen
Tonight at 7 o'clock to lock the CBA All-Star Game with the starting lineup and each individual promotion finalist lineup is: South District Wu Qian, Sun Minghui, Zhou Peng, Gu Quan, Chen Yingjun, Wu Guanxi, Chen
Tonight at 7 o'clock to lock the CBA All-Star Game with the starting lineup and each individual promotion finalist lineup is: South District Wu Qian, Sun Minghui, Zhou Peng, Gu Quan, Chen Yingjun, Wu Guanxi, Chen
Tonight at 7 o'clock to lock the CBA All-Star Game with the starting lineup and each individual promotion finalist lineup is: South District Wu Qian, Sun Minghui, Zhou Peng, Gu Quan, Chen Yingjun, Wu Guanxi, Chen

Read on