laitimes

Man Jianghong actor change, I think it will be better, Lei Jiayin instead of Shen Teng to play Zhang Da, Jin Shijie instead of Lei Jiayin to play Qin Hui Wang Yanlin instead of Yue Yunpeng to play Lord Wu, Zhang Yi and Yi Yang Qianxi are not bad

author:Let's listen to the song together

Man Jianghong actor changed I think it would be better

Lei Jiayin replaced Shen Teng to play Zhang Da

Jin Shijie replaced Lei Jiayin as Qin Huan

Wang Bianxiao Yue Yu 鹏 starring Wu Adult

Zhang Yi and Yi Yangqianxi are not bad

Man Jianghong actor change, I think it will be better, Lei Jiayin instead of Shen Teng to play Zhang Da, Jin Shijie instead of Lei Jiayin to play Qin Hui Wang Yanlin instead of Yue Yunpeng to play Lord Wu, Zhang Yi and Yi Yang Qianxi are not bad
Man Jianghong actor change, I think it will be better, Lei Jiayin instead of Shen Teng to play Zhang Da, Jin Shijie instead of Lei Jiayin to play Qin Hui Wang Yanlin instead of Yue Yunpeng to play Lord Wu, Zhang Yi and Yi Yang Qianxi are not bad
Man Jianghong actor change, I think it will be better, Lei Jiayin instead of Shen Teng to play Zhang Da, Jin Shijie instead of Lei Jiayin to play Qin Hui Wang Yanlin instead of Yue Yunpeng to play Lord Wu, Zhang Yi and Yi Yang Qianxi are not bad

Read on