laitimes

#ITTF 44th week world rankings #men's singles: Fan Zhendong, Ma Long @captain the top two, @Wang Chuqin rose to third, Zhang Benzhihe fourth, Moregade first

author:Great Wall Network

#ITTF 44th week world ranking# Men's singles: Fan Zhendong, Ma Long @captain Long ranked the top two, @wangchuqin rose to third, Zhang Benzhihe fourth, Moregaard fifth, Liang Jingkun sixth, @Hugo Calderano, @lin yunru, ocharov ovtcharov, dakko ranked 7-10.

Women's singles: @Sun Yingsha , @Chen Meng , @Wang Manyu 11, Wang Yidi @ Di 214 Top 4, Misei Ito fifth, Hina Hayada sixth, @Chen Xingtong seventh, @Yoshizumi Ishikawa Kasumi-chan eighth, @Du Kaiyu ninth, @Han Ying2016 tenth.

#Fan Zhendong continues to rank No. 1 in the world ##孙颖莎继续排名世界第一 #

#ITTF 44th week world rankings #men's singles: Fan Zhendong, Ma Long @captain the top two, @Wang Chuqin rose to third, Zhang Benzhihe fourth, Moregade first
#ITTF 44th week world rankings #men's singles: Fan Zhendong, Ma Long @captain the top two, @Wang Chuqin rose to third, Zhang Benzhihe fourth, Moregade first
#ITTF 44th week world rankings #men's singles: Fan Zhendong, Ma Long @captain the top two, @Wang Chuqin rose to third, Zhang Benzhihe fourth, Moregade first
#ITTF 44th week world rankings #men's singles: Fan Zhendong, Ma Long @captain the top two, @Wang Chuqin rose to third, Zhang Benzhihe fourth, Moregade first

Read on